By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

vedtægter

Grundejerforeningen Kongsgaard Grundejerforeningen Kongsgaard, Kongsmark Strand, 4200 Slagelse E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., CVR-nummer: 38034286 04.06.2023

Vedtægter

 • 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kongsgaard og omfatter matr.nr. 2ac og 6a Store Kongsmark By, Kirke Stillinge sogn. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune.

 • 2 Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at drage omsorg for at veje, dræn og fællesareal vedligeholdes.

 • 3 Medlemmer

Som medlem skal optages enhver, der er ejer af en matrikel fra ovennævnte udstykning. Grundene skal til enhver tid holdes rene og i ordentlig stand, dvs. at græs og ukrudt ikke må vokse vildt, men skal slås mindst to gange årligt, ligesom veje og rabatter hertil skal holdes i forsvarlig stand. Hvis en grundejer undlader dette, har bestyrelsen bemyndigelse til at lade arbejdet udføre for medlemmets regning. Medlemmerne har pligt til at meddele folkeregisteradresse, e-mailadresse og telefonnummer samt salg af grund eller sommerhus til foreningens kasserer. Medlemmerne modtager ved indtræden i foreningen et eksemplar af vedtægterne og ordensreglerne. Når en matrikel er meldt ind i foreningen, forbliver den pligtigt medlem fremover.

 • 4 Kontingent

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og medlemskontingentet og vejbidrag, fastsættes af generalforsamlingen og skal betales helårsvis forud. Opkrævning vil blive sendt ud primo marts til betaling senest pr. 31. marts for det år, som kontingentet omfatter. Der betales kontingent af hver grund også selv om flere grunde ejes af samme medlem.

 • 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og indadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen består af 3 - 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv med sekretær og evt. næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på lige årstal. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse valg gælder for 1 år. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret. Suppleanter kan påtage sig poster i forbindelse med bestyrelsens arbejde. Indtræder en suppleant sidder denne til førstkommende generalforsamling. Desuden vælges for 1 år ad gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter suppleanterne er indtrådt bliver mindre end 3, må bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Hvis formanden eller kassereren fratræder inden udløbet af valgperioden, kan bestyrelsen af sin midte vælge at konstituere en anden i den fratrædendes sted frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Sker dette ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen træffer alle normale og sædvanlige beslutninger til fremme af foreningens formål i det daglige arbejde, herunder vedligeholdelsen af foreningens private fællesveje, dræn og fællesareal. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for evt. ansættelse af lønnet medhjælp hertil. Bestyrelsen er desuden berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen at engagere lønnet medhjælp til administrative opgaver som f.eks. bogholderi og kassererfunktionen.

Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator. Generalforsamlingen skal fastsætte, hvilke opgaver administrator skal varetage. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf formanden eller kassereren skal være til stede. Regnskabsåret følger kalenderåret og kassereren opkræver kontingent og vejbidrag og fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger, som samles i et arkiv hos formanden.

 • 6 Tegningsregel og hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening. Formanden og kassereren eller bogholderen signerer alle foreningens regnskabsbilag inden betaling. Kassereren eller bogholderen og formanden har alene prokura hver for sig til alle transaktioner på foreningens driftskonto.

 • 7 Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan ændre eller ophæve vedtægterne. Hvert år i maj eller juni måned afholdes ordinær generalforsamling på et af bestyrelsen i Slagelse Kommune valgt sted. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved brev eller e-mail med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende dagsorden, sagernes behandling og stemmeafgivningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent,

2. Valg af stemmetællere,

3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år,

4. Regnskab til godkendelse,

5. Forslag fra bestyrelsen,

6. Indkomne forslag fra medlemmerne,

7. Budget til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent og vejbidrag,

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, Ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer, Lige år vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem,

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen,

10. Valg af 1 revisor,

11. Valg af 1 revisorsuppleant,

12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde per post eller e-mail senest 15. april, således at de kan indgå i dagsordenen.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis en af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Blanke stemmer medregnes ikke. Der tilkommer ejeren af hver grund én stemme. Enhver afstemning sker personligt eller ved ægtefælle. Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til generalforsamlingen. Et medlem kan dog kun medbringe én fuldmagt. Fuldmagten kan være generel eller specifik

Hvis et medlem er i restance til grundejerforeningen, kan vedkommende medlem ikke deltage i generalforsamlingen og pågældende medlems stemmeret er suspenderet indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger er indbetalt. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer, deres ægtefæller, medlemmers advokat samt én eller flere af bestyrelsen indbudte personer. Formanden og sekretæren udarbejder et referat for de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager. Referatet skal godkendes og underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det udsendes per brev eller per e-mail senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse til samtlige medlemmer.

 • 8 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen kræver det, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Et sådan krav skal indeholde forslag om og beskrivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

På ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den meddelte dagsorden. Afgørelser sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling og ledes af en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende dagsorden, sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Hvis kravet om en ekstraordinær generalforsamling kommer fra medlemmerne skal bestyrelsen sikre at indkaldelse er sendt ud senest 1 måned efter modtagelsen af kravet

 • 9 Ændringer af foreningens vedtægter

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på generalforsamlingen og kun med mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer.

 • 10 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses, når 2 med mindst 3 ugers mellemrum særligt indkaldte generalforsamlinger ønsker dette, hvor 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for ved den første generalforsamling og hvor der ved den anden generalforsamling er et simpelt flertal for foreningens opløsning.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue foreningens medlemmer pro rata. Vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. maj 1973, ændret på generalforsamlingen 10.07.1994, generalforsamlingen 10.07.2016, ekstraordinær generalforsamling 24.07.2016 og generalforsamlingen 09.07.2017 og 08.07.2018 og ekstraordinær generalforsamling 02.10.2022 og generalforsamlingen 04.06.2023.

 • Hits: 1431